Algemene voorwaardenFijn Keramiek 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1. Onder Dijkstra wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:
Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek gevestigd te Sneek, Nederland
Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 01060682
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Dijkstra en levering tussen Dijkstra en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Dijkstra van de hand gewezen.
3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hem deze ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat hij deze heeft kunnen opslaan en deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Verder verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt.
4. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op de website.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Dijkstra van de aanvaarding van het aanbod door de koper door middel van een schriftelijke bevestiging van opdracht, of directe plaatsing van een bestelling op de website bij Dijkstra.
2. Dijkstra behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (gedeeltelijk) niet te accepteren.
3. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dijkstra te melden.


Artikel 3 – Prijzen en betaling

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief eventuele BTW en in Euro tenzij anders vermeld, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden afzonderlijk kenbaar gemaakt.
2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Dijkstra niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Dijkstra te ontbinden.


Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

Afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Dijkstra zijn met de grootste zorgvuldigheid weergegeven. Vanwege het ambachtelijk produceren kan het geleverde product qua kleur, afmeting e.d. enigszins van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.


Artikel 5 – Intellectuele eigendom

Alle door Dijkstra gemaakte ontwerpen en modellen blijven haar eigendom en mogen door koper niet worden verveelvoudigd, tenzij Dijkstra daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. Koper garandeert het respecteren van intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 6 – Levering unieke opdrachten

1. Dijkstra streeft te allen tijde naar levering op de met de koper overeengekomen leverdatum. Indien door onvoorziene omstandigheden in het productieproces bij Dijkstra deze levertijd niet gehaald kan worden, wordt met de koper naar een bevredigende oplossing gezocht. Een opdracht voor unieke producten welke in productie is genomen, kan niet worden ontbonden.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Dijkstra kenbaar heeft gemaakt. Levering op voorwaarde: af fabriek: wat inhoudt dat het risico van beschadiging of vermissing van de producten bij de koper ligt.


Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Indien toepasselijk, behoudt Dijkstra zich het eigendom voor van alle door Dijkstra geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Dijkstra aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.


Artikel 8 – Garantie en conformiteit

1. Dijkstra garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper per omgaande telefonisch of per mail contact op te nemen met Dijkstra.
3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Dijkstra de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
4. De koper kan geen beroep doen op de in lid a. bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Dijkstra en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Dijkstra voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dijkstra.
2. Dijkstra is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Dijkstra, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid c, is Dijkstra voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leve leveren.
4. De aansprakelijkheid van Dijkstra en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Dijkstra) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dijkstra aan haar uitgekeerde bedrag.
5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Dijkstra ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


Artikel 10 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven via info@albarello.nl of telefonisch worden gemeld bij Dijkstra.
2. Bij Dijkstra ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dijkstra binnen dit termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 
Artikel 11 – Overige bepalingen

1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
2. Op alle overeenkomsten tussen Dijkstra en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Voor zover de wet het toelaat, worden alle geschillen ter beoordeling voorgelegd aan de rechtbank te Leeuwarden.Grof Keramiek

Artikel 1 – Aanbiedingen en bevestiging

1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven en vervallen uiterlijk dertig dagen na datum van offerte.
2. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover de fabrikant binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
3. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.
4. De fabrikant heeft het recht alle kosten aan de aanvrager in rekening te brengen, die de fabrikant voor de niet gegunde (delen der) aanbieding heeft moet maken.


Artikel 2 – Prijzen

1. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders vermeldt, in Euro op basis van de door fabrikant gehanteerde minimum hoeveelheden, voor levering af fabriek, exclusief B.T.W. en excl. transport en verpakkingskosten.
2. Voor orders beneden de €150,00 worden naast vrachtkosten tevens €25,00 minimum orderkosten in rekening gebracht.
3. Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien de fabrikant een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de fabrikant een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van grondstofprijzen, productiekosten, belastingen, transportkosten en dergelijke, is de fabrikant bevoegd deze door te berekenen, behoudens gevallen waarin een wettelijk verbod dat verhindert.


Artikel 3 – Levertijd

1. De levertijd wordt door de fabrikant zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch gelden steeds bij benaderingen het zijn nimmer fatale termijnen. De fabrikant is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. De koper heeft geen recht op schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van schuld of onzorgvuldigheid van de fabrikant. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangsten/of betaling der goederen weigeren. De door de fabrikant opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. Het is de fabrikant toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is de fabrikant bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 4 – Levering en risico

1. De levering geschiedt af fabriek. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper ook indien ‘franco levering’ is overeengekomen of in de prijs is inbegrepen.
2. Bij levering (franco of niet franco) aan een afleveradres geschiedt levering steeds op of naast het voertuig, terwijl de koper vérplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
3. De fabrikant kan het breukrisico tijdens het vervoer overnemen tegen een nader vast te stellen premie, mits de goederen door de fabrikant verpakt zijn en het vervoer niet geschiedt door of vanwege de koper.
4. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief geldt als bewijs dat de goederen in goede staat waren.
5. Schade aan de goederen bij aflevering dient aan de vervoerder te worden medegedeeld en op de vrachtbrief te worden aangetekend.
6. Leveringen op afroep worden alleen overeengekomen indien daarbij termijnen voor het afroepen zijn ingesteld. Indien de afroeptermijnen door de koper worden overschreden mag de fabrikant de goederen, direct na het verstrijken van de termijnen, aan de koper in rekening brengen en versturen op kosten van de koper.

 
Artikel 5 – Hoeveelheid

1. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan de fabrikant meldt.
2. Ook al meldt de koper tijdig aan de fabrikant dat hem minder is geleverd dan op het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem een dergelijke zaak niet het recht tot opschorting van betaling.
3. De fabrikant is gerechtigd van speciaal voor de koper vervaardigde artikelen ten hoogste 10% meer of minder dan besteld is te leveren.

 
Artikel 6 – Monsters, modellen en voorbeelden

1. Indien door de fabrikant een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding.
2. De hoedanigheden van de te leveren artikelen kunnen qua maat en kleur van het monster, model of voorbeeld afwijken i.v.m. krimp verschillen en plaats in de oven.


Artikel 7 – Hoedanigheid en keuring

1. Indien en voor zover over de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen normaal en gebruikelijk is.
2. Het optreden van haarscheuren en kalkpitten in geglazuurde materialen kan gezien de veelheid van factoren die hier de oorzaak van zijn nooit 100% worden vermeden. Hierdoor kan de fabrikant geen enkele garantie geven voor het haarscheur- en kalkpit-vrij zijn van zijn producten. Daarom kunnen haarscheuren en kalkpitten nimmer een twistpunt vormen met betrekking tot de hoedanigheid.
3. Op de standaard producten geeft de fabrikant een garantie op vorstschade voor de duur van tien jaar, mits de vorstschade het gevolg is van een slechte hoedanigheid van het product. Schade, als gevolg van gemonteerde delen op onze producten - anders dan door de fabrikant geleverd -, als gevolg van het behandelen van onze producten met middelen waardoor de keramieklucht-/vochtdicht wordt afgesloten of als gevolg van een verkeerde installatie, zijn hierbij uitgesloten.
4. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen - zoals in kwaliteit, afmetingen, enz.- kan de koper slechts aanspraken tegen de fabrikant ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het bestaan van zulke bezwaren meldt, binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen.
5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet kopers rechten volgens de Wet, in geval van gebreken, die bij keuring zoals die bij het betrokken goed normaal en gebruikelijk is niet konden worden ontdekt. Het in de vorige zin bepaalde is slechts van toepassing indien de koper zijn bezwaren aan de fabrikant schriftelijk meldt binnen een redelijke korte termijn nadat de koper de gebreken heeft ontdekt, dan wel bij behoorlijke oplettendheid had kunnen ontdekken.

 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de fabrikant als gevolg van een gebrekkige hoedanigheid gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van goederen, voor zover de fabrikant in staat is om soortgelijke goederen te leveren.Bijkomende kosten zoals vervangings- en reparatiekosten zijn hierbij geheel uitgesloten. De fabrikant is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke. Aansprakelijkheid zoals bedoeld in de Wet product aansprakelijkheid wordt conform deze wet afgehandeld.


Artikel 9 – Emballage

Indien er sprake is van afname van volledige eenheden (pallets met goederen van één soort of maat, zoals op de geldende prijslijst vermeld) wordt een prijs per eenheid doorberekend, waarbij de emballage niet afzonderlijk in rekening wordt gebracht. Bij franco retourzending van standaard pallets, binnen 1 maand na aflevering, worden deze, mits in goede staat, teruggenomen tegen de op rekening gestelde prijs minus minimaal €7,00 voor slijtage- en krimphoeskosten.


Artikel 10 – Retourzendingen

1. Retourzendingen van standaard producten, worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd.
2. Retourzendingen dienen franco te geschieden. Het breuk risico van retour zendingen is voor rekening van de koper.
3. Retourzendingen worden, nadat de zending op breuk is gecontroleerd, gecrediteerd, onder aftrek van 25% van het factuur bedrag.
4. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen en beschadigde goederen kunnen nimmer worden geretourneerd.

 
Artikel 11 - Overmacht

1.  Indien de fabrikant door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
2.  Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnatie van de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor de fabrikant redelijkerwijs onmogelijk is te leveren.


Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van de fabrikant totdat de koper niet alleen de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties heeft voldaan. Koper geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan of aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de fabrikant, haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de fabrikant zich dan zullen bevinden en die zaken daar mee te nemen.
 

Artikel 13 – Betaling en zekerheidsstelling

1. Voor speciaal voor de koper vervaardigde producten kan de fabrikant een aanbetaling vragen van maximaal 25% van het factuur bedrag.
2. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor wat conform de overeenkomst geleverd is, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na die waarop desbetreffende factuur is verzonden.
3. Het bedrag op de factuur wordt een ieder keer wanneer een herinnering uitgaat verhoogd met €6,00 administratiekosten.
4. Een koper die na de vervaldag nog niet volledig betaald heeft, is over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Deze rente loopt vanaf de dertigste dag na de factuurdatum tot aan het tijdstip der complete voldoening. De rentevoet is die der wettelijke rente.
5. Indien naar oordeel van de fabrikant daartoe termen aanwezig zijn, is deze ten allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de fabrikant het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van wat al geleverd is wordt dan terstond opeisbaar.
6. Bij niet betaling door koper is de fabrikant gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten.
7. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht aan de fabrikant alle kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €150,00.


Artikel 14 – Afwijkende bedinging

Bedingen afkomstig van koper, afwijkend aan deze Algemene Voorwaarden zijn, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, slechts geldig indien zij schriftelijk door de fabrikant zijn aanvaard.


Artikel 15 – Toepasselijk recht/geschillen

1. Alle met de fabrikant aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voor zoverbepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijkend gelden.
2. Eventuele geschillen tussen de fabrikant en koper zullen worden berecht door een bevoegd rechter van de plaats van vestiging van de fabrikant, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.
fd